Thần, người và đất Việt

Thần, người và đất Việt

Tác giả:

Xuất bản: 2013

Nhà xuất bản: Tri Thức

Nhà phát hành: Nhã Nam

Dạng bìa: Mềm

Kích thước: 14 x 20.5 cm

Khối lượng: 550 gram

Số trang: 405

  • Xem thêm các tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường
  • Hãy chọn chúng tôi để được
    • Phục vụ uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp
    • Thanh toán khi nhận sách trên toàn quốc
    • Đầu sách phong phú, cập nhật nhanh

Giới thiệu

 “Người ta chỉ có thể thay đổi chứ không thể hủy thần linh…”

Thần, người và đất Việt có thể coi là một công trình nghiên cứu về cách thức suy nghĩ và ứng xử của người Việt trong đời sống tâm linh. Trong sách, độc giả có cơ hội tìm hiểu về bức tranh đa sắc về các hệ thống thần linh Việt, mỗi trang sách tựa như một mảng màu miêu tả những chuyển biến văn hóa ẩn sâu dưới lớp hỗn độn của thần thoại, huyền sử và tín ngưỡng. 

Điểm đặc biệt của cuốn sách là tác giả không dừng lại ở những nghiên cứu khảo sát hẹ thống thần linh thuở sơ khai mà còn đặt những bước đi đầu tiên trong việc làm sáng tỏ chiều hướng kết tập thần linh mới.
 
 
Nhận định
 
“Thần, người và đất Việt” là một công trình vạch lại chi tiết lịch sử biến chuyển các quan niệm thần linh của người Việt.
                                                                                                                                                              - Dương Trung Quốc -
 
“Nghiên cứu của Tạ Chí Đại Trường là nghiên cứu các đổi thay: tín ngưỡng tôn giáo chuyển hóa hơn là tan biến, với những đổi thay nghi thức phụng thờ đi đôi với sự lệ thuộc thần quyền vào thế quyền, với những niềm tin mới phát xuất từ sự gặp gỡ với những văn hóa ngoại lai.”
                                                                                                                                                                   - Nguyễn Thế Anh -

Tác giả

Đọc thử nội dung

Những nội dung dưới đây là xem trước một số trang của cuốn sách: Thần, người và đất Việt.
Các trang này có thể không liền nhau để đảm bảo bản quyền.
Trang 43
 trên đất Việt cổ cũng không xóa được tình trạng phổ biến của tục léviiat ở vùng Mê Linh, Cửu Chân mãi đến hai thế kỉ sau theo lời báo cáo của Tiết Tổng. Cho nên lại cũng không phải ngẫu nhiên mà sau bà Trưng ở Mê Linh lại là bà Triệu ở Cửu Chân Và các bằng cớ đó giúp ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy dấu vết mẫu hệ từ thời độc lập sau chín thế kỉ chiến thắng của Mã Viện.

Ở khía cạnh nhìn mức độ xâm nhập của văn hóa Trung Quốc theo chiều hướng phân biệt địa vực, tài liệu VĐULT cho ta thấy xong khi Tống Bình - La Thành đã có các ông chủ đất trên cõi thiêng đúng theo quan niệm của chính quốc với cấp bực thổ địa - thành hoàng, thì xa hơn, trên phía Tây Bắc ông thần đất bản xứ vẫn còn mạnh và truyền thần Bạch Hạo phản ảnh được một số đối kháng văn hóa qua chuyện tranh tài của ông thần Đá địa phương và ông thần Đất Trung Quốc trên vùng Nga Ba. Tuy có sự thắng thế của mẫu hình Trung Quốc qua giấc mơ của ông quan triều Đường - do tiềm thức tự cáo thống trị nổi dậy, ông thần địa phương chỉ thua một bước vẫn còn đấy, chờ khi ngoại nhân ra đi lại lên làm chủ khu vực, chủ làng với danh nghĩa thành hoàng vay mượn, đến bây giờ đã hội nhập vào sinh hoạt bản xứ.

Như vậy trong thời Bắc thuộc, sự xâm nhập văn hóa Trung Quốc qua thời gian cũng phỉa tùy thuộc vào yếu tố địa vực mà triển khai tính chất, thu hoạch hiệu quả hay có biến tính đi. Trên danh nghĩa thì nhà Hán đã chiếm đất Việt cổ từ thế kỷ II trước công nguyên, nhưng ảnh hưởng lan tới các vùng khác với khung cảnh quen thuộc của họ thì chậm hơn: Sự tương đối đồng nhất chỉ thấy được trên vùng đồng bằng, nơi đặt lị sở của quan lại cũng là nơi di trú của dân chúng họ, và tiếp tục nơi phát triển tỏa rộng của các thời đại đọc lập về sau.

theo quan niệm của chính cuốc với :ấp bực ửiổ địa -thành hoàng, thì xa hơn, trên phíaTây Bắc ông thầi đất bải xứ vẫn còn mạnh và truyèn thần lạch Hạc phản ảnh được một sự đối kháng văn hóa qua chuyện trarh tài củaông thầi Đá địa phương và ông thản Đất Trung Quếc trên vung Ngã Ba. Tuy có sự thắng thế cùa mẫu lình Truig Quốc qua giất mơ của ông quan triều Đường - do tiềm thức tựcao thốrg trị nổidậy, ông thần đu phương chỉ thui một binc vẫn con đấy, C1Ờ khi ngoại nhân ra đi lại lên làmchủ khuvực, chi làng vớ danh nghĩa thàrh hoàngvay mươn, đến tây giờ đê hội nhạo vào sính hoạt bin xứ.

Như vậy trong ihòi Bắc thuộc, SỊ xâm nhập văn tióa Trung Quốc qua thời gian cữig phải ùy thuộ: vào yến tố địa Tực mà tiển khai tính chất, thu hcạch hiệu quả haT có biếr tính đi. Trên darh nghĩa hì nhà Fán đã chiếm đất /iệt cổ tt tìiế kỉ 1] ttCn., mưng ảnh hưởng an tói céc vùng khác vói ỉhung cảih quen thuộc cua họ thì chậm hơn: Sự tưmg đối đồng nhâ chi ứiấ^ được tiên vùng đồng bàig, nơi đỊt lị sở cia quan ại cũng ầ nơi di TÚ của cân chúng họ, và iếp tục lì nơi phtt triển tía rộng cia các thời đại độc lập về ;au.

Lại cũng nên nhìn yếu tố bản địa vói tíni cách động
Trang 48
 Trên chiều dài lịch sử đất nước Việt Nam hiện tại, sự bảo lưu và phát trển tính chất bản địa trên trung châu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mang tác động của các tập đoàn dân cư vùng trung thượng cũ, của các tập đoàn phươngNam cả từ khi đất nước chưa mở rộng nhưng không phải đóng kín. Không nên quên sự lưu tâm của các nhà cầm quyền đến tín ngưỡng, tập tục, tâm lí của đám dân dưới quyền họ: Họ phải mượn một mẫu hình tổ chức từ bên ngoài cần cho sự thiết lập một chính quyền bao trùm cả lãnh thổ phức tạp, nhưng thực tế cai trị - nhìn thấy, học được hay mang tính cách khách quan bắt buộc - công khai họ phải điều chỉnh vay mượn theo tình hình tác động của thực tế đó. Ta gặp các triều đại độc lập đầu tiên phong tặng các thần địa phương lẫn các triển xâm nhập (của phủ Đô hộ) để lôi cuốn dân chúng theo phe mình chống xâm lăng. Đền thờ kiểu táo quân Lê Đại Hành Đinh Tiên Hoàrg, Dương Hậu theo tập tục được chấp nhận lúc đó vẫn còn liện diện có lẽ đến đầu thế kỉ XVI. Ta gặp hai triều Hậu Lê, Mạc dung chứa ít ra là 300 năm ngay tại kinh đô (không kể ở địa phương) một ngôi đền Bà Banh mà nghi lễ thờ cúng khôngcó gì mâu thuẫn và đối chọi hơn với sự thanh khiết sĩ diện của hệ thống Nho Giáo mạnh mẽ đương thời.

Ảnh hưởng văn hóa Chàm ngay trung tâm Đại Việt đã quan trọng hơn người ta tưởng. Lớp tù binh Chàm xây tháp, dựng đền, làm tướng, làm mưu sĩ, vào hậu cung, phó biến tiếng nói, đe dọa quyền bính triều đình, làm đa tạp hóa tình hình cư dân trung châu, ít nhiều gì cũng góp phần làm lệch đường hướng lịch sử vướng víu của thời Bắc thuộc và những tiếp nhận về sau. Trong vấn đề ta đang bàn, Thiên Y A Na, thần bảo thợ vương quốc Cham, đã được Lí Thánh Tông đưa về làm một vị thần bảo trợ nước Việt. Thần PC Yan Dari làm
Trang 54
 Sự hiện diện của người Pháp trên đất Việt là biến cố chính trị văn hóa to lwons làm đảo lộn xã hội, đẩy Việt Nam vào tỏng quỹ đạo của sinh hoạt thế giới. Với lần tiếp xúc này trong thời đại khoa học đang đà phát triển, các tài liệu ghi nhận đã nhiều hơn khiến ta nhận được nhiều chi tiết về xã hội truyền thống tuy ở giai đoạn cuối nhưng cũng giúp ta đi sâu vào thời gian xa hơn. Truyền thống một mặt co lại trong triều đình vật vờ ốm yếu ở Huế, trong các khu vực làng óm - tuy cũng không tránh khỏi khủng hoảng - mặt khác cố vươn lên trong những con người, tập đoàn chống đối mang những mức độ khác nhau về sự tin tưởng ở giá trị của những truyền thống ấy.

Cũng có những cố gắng tự đổi thay vươn lên trong hệ thống ngoại, và ở vấn đề ta đang bàn, là sự điều chỉnh các dòng tiên tri mang đậm màu sắc Nam Bộ khi tiếp xúc với xứ sổ của dân Khmer chứa nhiều yếu tố kích động, để tập họp thành những tôn giáo mới với hàng triệu tín đò đi tìm thần linh trong giai đoạn bên thềm thế giới. Chính vì điểm xuất phát mang tính địa phương và tuần chúng thuộc tầng lớp bậc trung trở xuống mà các hệ thống này có sự vinh quang và nỗi cay đắng riêng của họ. Và cũng vì sự mới mẻ còn đầy tính cách thời sự của chúng mà các nhận xét nhắm vào không khỏi đầy tính cách giận dữ thù ghét, hoặc yêu chuộng ưu thích mang tính cách phe phía, trong đó có cả sự dè dặt xuê xoa của những người đang sống trong biến số. Nhưng dù sao thì đó cũng là điều tất nhiên.

III. KHẢO CỔ HỌC VÀ MỨC ĐỘ PHÁT HIỆN THÊM NÉT SIÊU NHIÊN ẨN GIẤU

Ở ta, sự bù đắp của khảo cổ học vào các phần trống vắng của lịch sử lại còn cần thiết hơn nhiều nơi khác vì các tài

Trải nghiệm cùng Anybooks.vn

Với mong muốn mang lại cho bạn đọc một điểm đến lý tưởng để mua sách với những trải nghiệm tốt nhất, Anybooks.vn chỉ tập trung vào sản phẩm sách với hàng chục ngàn đầu sách khác nhau. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm được những đầu sách như ý với ít thao tác nhất và ít thời gian nhất.
Đội ngũ tư vấn của Anybooks.vn với sự tận tâm và nhiệt tình luôn nỗ lực để sẵn sàng phục vụ các yêu cầu của bạn, và giúp bạn tìm ra những cuốn sách phù hợp nhất với nhu cầu đọc của mình.

Anybooks cảm ơn tất cả bạn đọc đã luôn ủng hộ và cam kết luôn phục vụ bạn hết mình!
Chao quy nha sach Anybooks.
Cảm ơn vì đã giải quyết đơn đặt hàng của chúng tôi nhanh chóng và đã giao sách đúng hẹn. Tôi rất vui vì ở VN có một nhà sách online uy tín và làm việc với phong cách hiện đại phục vụ nhanh, giống ở nước ngoài.
Chúng tôi sẽ thường xuyên đặt sách và sử dụng dịch vụ của quý của hang, xin hãy luôn nâng cao chất lượng và phong cách phục vụ để quý cửa hàng luôn được người tiêu dùng tin tuong xếp hàng uy tín nhất Việt Nam.
Chị Minh Hạnh (Công ty Hanoi BS Co.Ltd)